VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi poskytovateľom a príjemcom a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí služieb. Poskytovateľom je Mgr. Aneta Oravcová, Horné Rakovce 1396/26, 039 01 Turčianske Teplice, Slovenská republika,  IČO: 52 494 586, DIČ: 1079307812, IČ DPH: SK1049307812 (ďalej len ako „poskytovateľ“).
 2. Ďalšie kontaktné údaje poskytovateľa: 
  • bankové spojenie – IBAN: SK50 0900 0000 0051 2048 2342
  • e-mail: kontakt@anetaora.sk
  • tel. číslo: +421 908 232 626
 3. Príjemcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby dodávané poskytovateľom na základe zmluvného vzťahu a týchto VOP (ďalej len ako „užívateľ“).
 4. Služby sú akékoľvek služby poskytované poskytovateľom vrátane elektronických služieb.
 5. Elektronické služby sú služby poskytované prostredníctvom internetového portálu www.anetaora.sk (ďalej len „internetový portál“), ktorých je poskytovateľ prevádzkovateľom (ďalej len ako „služby“).
 6. Predmetom zmluvy o poskytnutí služieb je poskytovanie akýchkoľvek ponúkaných služieb (ďalej len ako „zmluva“).
 7. Zmluva je medzi poskytovateľom a užívateľom uzavretá elektronickými prostriedkami na diaľku.
 8. Poskytovateľ na základe zmluvy poskytuje užívateľovi ako objednávateľovi služby uvedené na internetovom portáli poskytovateľa, a to v elektronickej, telefonickej alebo on-line forme (chat) alebo prostredníctvom on-line rozhovoru/ video-hovoru.
 9. Poskytovateľ poskytuje pre užívateľa aj on-line služby, ktorými sa na účely týchto VOP rozumejú video nahrávky uvedené na internetových portáloch.
 10. Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1, Odbor výkonu dozoru.

 

Článok II

Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Odoslaním objednávky prostredníctvom elektronického formulára na internetovom portáli poskytovateľa sa objednávka stáva záväznou a na jej základe dochádza k uzatvoreniu zmluvy, z ktorej vznikajú poskytovateľovi a užívateľovi vzájomné práva a povinnosti, a to poskytovateľovi najmä povinnosť poskytnúť v stanovenej forme užívateľovi objednanú službu a užívateľovi povinnosť uhradiť cenu za poskytnutú službu.
 2. Nezáväzná objednávka alebo obdobná forma kontaktovania poskytovateľa užívateľom sa považuje iba za žiadosť o zaslanie informácií o poskytovaných službách.
 3. V prípade, ak neboli všetky užívateľom uvedené údaje v objednávke správne a úplné, je poskytovateľ oprávnený považovať takúto objednávku za riadne uskutočnenú, ak ju užívateľovi ako objednávateľovi potvrdí.
 4. Užívateľ je povinný pred odoslaním elektronického objednávkového formulára skontrolovať a následne v prípade potreby opraviť alebo upraviť údaje ním uvedené.
 5. Užívateľ uskutočnením objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP pre objednanie služieb uvedených na internetovom portáli.
 6. Uzatvorením zmluvy medzi  poskytovateľom a užívateľom sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné pre obe zmluvné strany.
 7. Užívateľovi je po vytvorení objednávky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.
 8. Užívateľ je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej podpriečinky (hromadné, spam, reklamy a pod.). 

 

Článok III

Spôsob a miesto poskytnutia služby poskytovateľom

 1. Zoznam služieb na internetovom portáli je katalógom bežne dodávaných služieb poskytovateľom a poskytovateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých z nich. Dostupnosť služieb bude pre užívateľa potvrdená na základe dopytu užívateľa.
 2. Užívateľ sa riadi pokynmi zverejnenými na internetovom portáli a súčasne pokynmi poskytovateľa doručenými e-mailom alebo iným komunikačným prostriedkom.
 3. Poskytovateľ je povinný poskytovať služby s profesionálnou starostlivosťou a v súlade s údajmi a informáciami poskytnutými užívateľom prostredníctvom internetového portálu  alebo inak (napr. e-mailom, telefonicky a pod.) v dohodnutom termíne. Poskytovateľ nie je viazaný pokynmi užívateľa, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ich obchádzajú. Poskytovateľ je povinný informovať užívateľa o všetkých dôležitých krokoch pri poskytnutí služby.
 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť vzhľad a rozsah služieb, nahradiť ich podobnými službami a priebežne služby rozvíjať.
 5. Ak je pre splnenie povinností poskytovateľa nevyhnutná súčinnosť zo strany užívateľa, je užívateľ povinný takúto súčinnosť poskytnúť poskytovateľovi bezodkladne po jeho výzve, najmä, ale nielen v prípadoch, keď poskytovateľ požiada užívateľa o zaslanie upresňujúcich, správnych alebo dodatočných informácií a údajov k objednávke (najmä údajov o hmotnosti, výške, mierach, fyzickej aktivite a pod.).
 6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť termín poskytnutia služby užívateľovi v závislosti od množstva prijatých objednávok tretích osôb v danom období. O tejto skutočnosti je poskytovateľ povinný užívateľa bezodkladne informovať. V prípade, ak užívateľ nebude mať záujem na poskytnutí služby v neskoršom termíne, je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy.
 7. Užívateľ je povinný prevziať službu v mieste zmluvnými stranami v mieste uvedenom v objednávke (e-mailová adresa). Čas poskytnutia služby bude uvedený vždy v objednávke, ktorá bude potvrdená poskytovateľom. V prípade, ak dôjde k zrušeniu  služby zo strany poskytovateľa, poskytovateľ je oprávnený jednostranne stanoviť novú lehotu na dodanie služby a to aj opakovane, o čom poskytovateľ informuje užívateľa elektronicky (e-mail, messenger, facebook, iný kanál) alebo telefonicky.
 8. Kratšiu dodaciu lehotu je možné dojednať po dohode s poskytovateľom.
 9. Za dodanie on-line služby je považované poskytnutie prístupových údajov ku objednanej službe.

 

Článok IV

Obsah internetových portálov

 1. Prístup k internetovému portálu a jeho používanie užívateľom je bezplatné. Obsah internetového portálu je tvorený predovšetkým textami, fotografiami alebo obrázkami, audio alebo audiovizuálnymi záznamami, ktoré na tieto stránky umiestnil poskytovateľ (ďalej len ako „obsah“).
 2. Obsah je chránený autorským právom poskytovateľa alebo tretích osôb a akékoľvek jeho použitie podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov stanovených zákonom.
 3. Kliknutím na niektoré odkazy na internetových portáloch môže dôjsť k ich opusteniu a k presmerovaniu užívateľa na internetové stránky tretích osôb. Prepojené internetové stránky nie sú poskytovateľom kontrolované a poskytovateľ nie je zodpovedný za ich obsah, ani za prípadnú škodu, ktorá môže užívateľovi vzniknúť v dôsledku takéhoto presmerovania.

 

Článok V

Cena poskytovaných služieb a platobné podmienky

 1. Cena za poskytnutie služieb užívateľovi sa vždy riadi cenníkom poskytovateľa aktuálnym v čase uzatvorenia zmluvy, ktorý je zverejnený na internetovom portáli. Zmluvné strany si však môžu cenu poskytovaných služieb dojednať aj individuálne.
 2. Poskytovateľ nie je platca DPH.
 3. Cena za poskytnutie služby na mieru, sa uhrádza vždy vopred na základe tzv. predfaktúry, ktorú poskytovateľ vystaví užívateľovi po objednaní služby zo strany užívateľa pred dodaním služby. Užívateľ je povinný uhradiť predfaktúru v lehote splatnosti. V prípade nezaplatenia faktúry riadne a včas je poskytovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 4. Platba sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet poskytovateľa.
 5. Po úhrade predfaktúry vystaví poskytovateľ riadnu faktúru v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z  pridanej hodnoty v platnom znení a zabezpečí poskytnutie zaplatenej služby.
 6. Užívateľ súhlasí s vydaním a zaslaním elektronickej faktúry. Užívateľ môže svoj súhlas so zaslaním konečnej faktúry v elektronickej podobe odvolať písomným oznámením poskytovateľovi.
 7. V prípade, že sa pri niektorej službe vyskytne cena, ktorá je evidentne chybná (napr. cena 0€ alebo 1€ a pod.), poskytovateľ nemá povinnosť poskytnúť službu za chybnú cenu. V takomto prípade poskytovateľ môže užívateľovi ponúknuť poskytnutie služby za riadnu cenu. Ak užívateľ s riadnou cenou nesúhlasí, môže od zmluvného vzťahu odstúpiť.
 8. Ak z dôvodov na strane užívateľa dôjde k zmene dohodnutého rozsahu poskytovanej služby, bude zmenená cena, ako aj všetky náklady, ktoré musel poskytovateľ s takouto zmenou vynaložiť, účtované odo dňa vykonania zmeny zo strany poskytovateľa.
 9. Predfaktúry je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  1. platba online prostredníctvom platobnej brány
  2. internet bankingom, prevodom z účtu užívateľa na účet poskytovateľa.

 

Článok VI

Reklamácie

 1. Užívateľ je povinný upozorniť poskytovateľa e-mailom (na e-mailovú adresu kontakt@anetaora.sk) na nesúlad poskytovanej služby s tým, čo bolo predmetom jeho objednávky bezodkladne po tom, čo nesúlad zistí.
 2. V prípade, ak užívateľ nie je spokojný s poskytnutou službou, môže  poskytovateľovi podať emailom (na e-mailovú adresu kontakt@anetaora.sk) reklamáciu, v ktorej uvedie názov služby, číslo objednávky, deň jej dodania a dôvod reklamácie. 
 3. Reklamácie poskytovateľ vybavuje spravidla do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie.

 

Článok VII

Zmluvné pokuty

 1. V prípade, ak užívateľ odstúpi od zmluvy o poskytnutí služieb v deň, kedy má byť na základe dohody zmluvných strán poskytnutá, vzniká poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu, a to vo výške celkovej ceny služieb. 
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený započítať svoju pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu VOP s peňažnou pohľadávkou užívateľa na vrátenie zaplatenej ceny služby

 

Článok VIII

Trvanie zmluvy, zrušenie zmluvy

 1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody užívateľa a poskytovateľa.
 2. Zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom je uzatvorená podľa jednotlivej objednávky,  pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 3. Zmluva zaniká v prípadoch stanovených vo VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná, dohodou užívateľa a poskytovateľa alebo písomným odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán, ktoré je možné vykonať aj bez udania dôvodu.
 4. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služieb kedykoľvek. V prípade odstúpenia od zmluvy po úhrade ceny za poskytnutie služby zo strany užívateľa, je poskytovateľ povinný vrátiť užívateľovi takto poskytnuté plnenie. 
 5. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť užívateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z.
 6. Odstúpením od zmluvy zo strany užívateľa nie je dotknutý nárok poskytovateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle článku VII VOP.
 7. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy po jej uzatvorení, alebo nepotvrdiť objednávku v prípade chybne vyplnených údajov, chýbajúcich údajov alebo iných nezrovnalostí v objednávke, pokiaľ ani po výzve poskytovateľa na ich doplnenie alebo odstránenie užívateľ nezabezpečí bezodkladnú nápravu.
 8. Užívateľ je oprávnený uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy písomnou formou poštou na adresu sídla poskytovateľa alebo e-mailom na e-mailovú adresu kontakt@anetaora.sk. Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľov je TU. 
 9. Užívateľ pri uplatnení svojho práva na odstúpenie od zmluvy uvedie svoje údaje (meno, priezvisko/ názov, adresu/ sídlo, emailovú adresu), odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služby s presným uvedením názvu služby, dátum záväznej objednávky, číslo záväznej objednávky a tiež dátum zaslania odstúpenia od zmluvy.

 

Článok IX

Práva a povinnosti užívateľa a poskytovateľa

 1. Užívateľ má právo na dodanie služby v kvalite, termíne a mieste dohodnutom s poskytovateľom.
 2. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že:
  • pre používanie služieb platia rovnaké morálne, etické aj právne pravidlá ako pri akejkoľvek inej forme verejného používania informácií;
  • obsah týchto služieb je priebežne upravovaný podľa úvahy poskytovateľa, ktorý môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu užívateľa meniť či odstraňovať akúkoľvek časť obsahu či prestať ich úplne poskytovať, resp. prevádzkovať;
  • poskytovateľ môže kedykoľvek skontrolovať, či užívateľ používa službu v rozsahu a za podmienok ustanovených VOP a overiť si ich dodržiavanie.
 3. Užívateľ sa zaväzuje uviesť pri objednávke služby pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny svojich identifikačných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej registrácii užívateľa a užívateľ zodpovedá za škodu tým poskytovateľovi spôsobenú.
 4. Užívateľ je povinný chrániť prihlasovacie údaje pred stratou, odcudzením alebo zneužitím. Zároveň je užívateľ povinný neposkytnúť prístupové údaje tretej osobe, v opačnom prípade je poskytovateľ oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb.
 5. Poskytovateľ poskytuje užívateľovi možnosť za odplatu využívať služby uvedené na internetovom portáli v súlade s VOP, pričom poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do týchto služieb alebo VOP.
 6. Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie služieb z dôvodov nutnej správy, údržby alebo opravy, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi či jeho súhlasu, a to na dobu nevyhnutne potrebnú na zrealizovanie nutnej správy, údržby alebo opravy.
 7. Poskytovateľ je oprávnený uverejňovať inzerciu v elektronických médiách poskytovateľa, a to aj reklamu kontextovo cielenú.
 8. Užívateľ súhlasí s  telefonickou komunikáciou, elektronickou komunikáciou (e-mail), s komunikáciou prostredníctvom elektronických médií, a za týmto účelom poskytne poskytovateľovi svoj e-mail, telefónne číslo a poštovú adresu. V prípade, ak dôjde k zmene týchto údajov, je užívateľ povinný oznámiť ich poskytovateľovi. Do momentu oznámenia zmeny v kontaktných údajoch je pre komunikáciu platný pôvodný údaj.
 9. Informácia alebo listina doručovaná e-mailom sa považuje za doručenú dňom jej odoslania. Poskytovateľ aj užívateľ sú z tohto dôvodu povinní denne kontrolovať obsah svojho e-mailového konta.
 10. Poskytovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené postupom užívateľa alebo tretích osôb na základe poskytnutia informácií poskytovateľom. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z využitia informácií užívateľom.
 11. Služby poskytované poskytovateľom nie sú zákonným poradenstvom ani zákonnými službami podľa osobitných predpisov. Poskytovanie informácií má iba všeobecný, sumarizačný, ale najmä informatívny charakter.
 12. Články uverejnené na internetovom portáli sú chránené autorským právom. Užívateľ berie na vedomie, že dodávané služby sú predmetmi duševného vlastníctva a sú chránené autorskými právami a ostatnými právami duševného vlastníctva, ktoré patria poskytovateľovi.
 13. Uzatvorením zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom nedochádza k prevodu žiadnych práv duševného vlastníctva. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, užívateľ má právo využívať služby výlučne ako konečný užívateľ a to spôsobom vyplývajúcim z povahy a účelu služby. Nie je povolené ich bez písomného povolenia kopírovať, rozmnožovať, poskytovať tretej strane, publikovať alebo inak rozširovať v akýchkoľvek médiách, resp. akýmkoľvek spôsobom.
 14. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú užívateľovi najmä, nie však výlučne, tým, že užívateľ uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje vo formulároch odoslaných poskytovateľovi, ak neposkytol bezodkladne poskytovateľovi dostatočnú súčinnosť pri poskytovaní služby, alebo ak akýmkoľvek spôsobom pozmenil obsah poskytovateľom poskytnutých dokumentov v súvislosti s poskytnutím služby.
 15. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škodu vzniknutú užívateľovi alebo tretím osobám v dôsledku nesprávneho, nedovoleného alebo protiprávneho užívania internetového portálu.
 16. Poskytovateľ nezodpovedá a neposkytuje užívateľovi žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie internetového  portálu, za odkazy na iné internetové stránky, ani za rýchlosť užívateľom používaného internetového pripojenia.
 17. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému alebo iných technických zariadení používateľov internetového portálu.
 18. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené chybným pripojením sa na internetový portál. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači užívateľa zaťažuje užívateľa.

 

Článok X

Ochrana osobných údajov

 1. V súlade s nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, sa poskytovateľ považuje za prevádzkovateľa (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“).
 2. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden alebo viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľa, v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, a to za účelom plnenia zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Osobné údaje (hmotnosť, výška, aktivity potravinové intolerancie, fotografia postavy a pod.), ktoré užívateľ poskytol prevádzkovateľovi za účelom plnenia zmluvy, prevádzkovateľ neposkytuje žiadnej tretej osobe. Prevádzkovateľ žiadne osobné údaje neposkytuje do tretích krajín. Prevádzkovateľ osobné údaje užívateľa uchováva po dobu potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a uplatňovaní nárokov z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po uplynutí tejto doby osobné údaje užívateľa vymaže.
 4. V zmysle § 55 ods.5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov poskytovateľ používa cookies. Podrobnosti ohľadne možnosti zmeny nastavenia prehliadača užívateľa sú uvedené na webových stránkach poskytovateľa. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zariadenia užívateľa. Poskytovateľ používa na webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité za účelom merania návštevnosti webu, cielenia reklamy, prispôsobenia zobrazenia webovej stránky www.anetaora.sk. Cookies pre meranie návštevnosti webstránky a prispôsobenie zobrazenia webových stránok sú spracovávané na základe oprávneného záujmu poskytovateľa. Cookies pre cielenie reklamy sú spracovávané na základe súhlasu užívateľa.  Údaje, ktoré poskytovateľ získa, môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom.
 5. Za podmienok stanovených v GDPR má užívateľ nasledovné práva:
  • právo vedieť, či jeho osobné údaje prevádzkovateľ spracúva,
  • právo na opravu jeho osobných údajov u prevádzkovateľa tak, aby boli správne, úplné a aktuálne,
  • právo na vymazanie jeho osobných údajov u prevádzkovateľa,
  • právo na obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov u prevádzkovateľa,
  • právo na prenosnosť jeho osobných údajov v elektronickej forme u prevádzkovateľa,
  • právo namietať, že prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje.
 6. Užívateľ za účelom uplatnenia vyššie uvedených práv môže kontaktovať prevádzkovateľa niektorým z týchto spôsobov:
 7. Všetkými žiadosťami sa prevádzkovateľ bude zaoberať a o výsledku ich vybavenia bude užívateľov informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podajú.
 8. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 9. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečením / šifrovaním prístupu na web, vykonávaním pravidelných aktualizácií systému, vykonávaním pravidelných zálohovaní systému.
 10. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom nemajú tretie osoby prístup.

 

Článok XI

Záverečné ustanovenia

 1. Prípadná neplatnosť niektorej časti týchto VOP nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných dojednaní. V prípade, že je niektorá časť VOP neplatnou alebo sa neplatnou stane neskôr, použije sa na úpravu vzťahov zmluvných strán zákonná úprava, ktorá je svojou povahou najbližšia neplatnému ustanoveniu.
 2. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a v prípade, že užívateľom je spotrebiteľ, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, sa tento zmluvný vzťah riadi zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi predpismi.
 3. Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti novších VOP.
 4. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu 24 hodín denne na internetovom portáli.  
 5. Poskytovateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek meniť, pričom v zmluvnom vzťahu s užívateľom na základe uplatnenia objednávky bude platiť vždy tá verzia VOP, ktorá bola zverejnená na internetovom portáli poskytovateľa ako platná verzia v čase zadania objednávky, na základe ktorej došlo k uzavretiu zmluvy.
 6. Podmienky inzercie a ďalších reklamných služieb na internetovom portálli sú zaistené na základe samostatnej dohody medzi poskytovateľom a záujemcom o tieto služby. Návštevou internetového portálu a jeho používaním užívateľ prejavuje svoj súhlas so zobrazovaním cielenej reklamy tretích osôb, a to na základe použitia súborov cookies, spracovaných prostredníctvom internetových stránok týchto osôb.