POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Poskytovateľ: Mgr. Aneta Oravcová, Horné Rakovce 1396/26, 039 01 Turčianske Teplice, Slovenská republika,  IČO: 52 494 586, DIČ: 1079307812, IČ DPH: SK1049307812

Spotrebiteľ: Fyzická osoba – príjemca, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy  (zmluvy o poskytnutí služieb – ďalej len „zmluva“) nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. 

 

Právo na odstúpenie od zmluvy

  1. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vám budú poskytnuté prístupové údaje k objednanej službe. 
  2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete v pätičke webstránky alebo na našom internetovom portáli v časti VOP .
  3. Formulár môžete po jeho vyplnení zaslať na e-mailovú adresu kontakt@anetaora.sk.
  4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 
  5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, a/alebo poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

  1. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy. 
  2. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.